Zásady ochrany osobních údajů

                            (smluvní partneři)

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále také jako „GDPR“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „adaptační zákon“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

1. Správce osobních údajů

idealvision s.r.o., IČO: 038 20 891, se sídlem Hvězdářská 512/4, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 238302, tel.: 727 900 772, e-mail: rforman@virtusfera.cz

2. Kategorie zpracovávaných údajů

· identifikační a kontaktní údaje vztahující se k našim smluvním partnerům:

i. titul, jméno, příjmení;

ii. pracovní pozice u smluvního partnera;

iii. obchodní název;

iv. sídlo nebo trvalé nebo jiné bydliště, doručovací adresa;

v. identifikační údaje;

vi. telefonní číslo, e-mailová adresa;

vii. údaje vyplývající z účastnické smlouvy.

3. Právní základ zpracování a účely zpracování

· uzavření a plnění smlouvy, jejíž jsme smluvní stranou, nebo za účelem přijetí opatření na žádost smluvního partnera před uzavřením smlouvy;

· splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, zejména:

i. daňová evidence a kontrola;

ii. vedení finančního účetnictví;

iii. výpočet a výplata měsíčních záloh na daně;

iv. hlášení u příslušných úřadů;

v. zpracovávání daňových tvrzení;

vi. prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených právními předpisy;

· naše převážně oprávněné zájmy, kdy tyto jsou odůvodněny především:

i. zájmem o navázání smluvní spolupráce;

ii. předsmluvní komunikací a příp. nároky vyplývajícími z předsmluvní odpovědnosti;

iii. zájmem o budoucí obnovení jednání o navázání smluvní spolupráce;

iv. opatřeními pro další rozvoj služeb;

v. optimalizací postupů pro analýzu potřeb;

vi. uplatňováním právních nároků a obhajoby v případě právních sporů;

vii. ověřováním bezpečnosti;

viii. komunikací mezi účastníky smluvního vztahu;

· pokud zákon vyžaduje souhlas smluvního partnera se zpracováním, o tento jej vždy předem požádáme.

4. Komu mohou být údaje poskytnuty

· poskytovatelům právních služeb;

· poskytovatelům IT služeb a/nebo elektronických či informačních systémů;

· poskytovatelům externích účetních služeb;

· osobám, které pro nás na základě pověření zajišťují plnění našich smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracujeme při plnění předmětu smlouvy nebo při realizaci předmětu svého podnikání (tj. daňoví poradci, exekutoři, auditoři apod.);

· orgánům veřejné moci, soudům či orgánům činným v trestním řízení (vyplývá-li tato povinnost z příslušných právních předpisů).

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny.

 

6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje můžou pocházet přímo od smluvních partnerů, dále z veřejných rejstříků a/nebo z jiných zdrojů (např. z webových stránek).

7. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme systematické a/nebo rozsáhlé zpracovávání osobních údajů. Rovněž neprovádíme automatizované individuální rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.

8. Práva subjektu údajů na ochranu osobních údajů

· právo na informace a přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);

· právo na opravu, příp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR);

· právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);

· právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR);

· právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);

· právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR);

· právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování (čl. 22 GDPR);

· právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) – platí pro ČR;

· pokud nám smluvní partner udělil svůj souhlas, může jej kdykoliv odvolat písemně na naší adrese a/nebo e-mailem na info@virtusfera.cz (a to zcela nebo částečně) – tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

9. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu smluvního partnera, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud nám tedy své osobní údaje smluvní partner neposkytne, neutrpí žádnou právní újmu, nebude však moci využívat našich služeb. Jinak je zpracování osobních údajů možné pouze na základě zákonného a/nebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do smlouvy).

Má-li smluvní partner jakékoliv dotazy související se zpracováváním osobních údajů či šetřeným bezpečnostním incidentem, může se na nás obrátit telefonicky a/nebo e-mailem (viz kontaktní údaje v bodu 1. výše).

 

V Praze dne 1.1.2024

 

idealvision s.r.o., IČO: 038 20 891

zast. Radek Forman, DiS., jednatel

 

 

Přejít nahoru