Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Definice použitých pojmů

1.1 „Akceptační lhůta“:

Lhůta, ve které je Objednatel (viz bod 1.15 VOP) povinen zahájit Akceptační test (viz bod 1.3 VOP) Díla (viz bod 1.9 VOP) a dokončit jej.

1.2 „Akceptační proces“:

Postup akceptace, předání a převzetí Díla (viz bod 1.9 VOP), který vede k ukončení, resp. splnění předmětu Smlouvy (viz bod 1.22 VOP).

1.3 „Akceptační test“:

Poslední stupeň testování Díla (viz bod 1.9 VOP), prováděný za účelem ověření jeho funkčnosti, před samotným předáním Díla Objednateli (viz bod 1.15 VOP) a zahájením ostrého a/nebo zkušebního provozu.

1.4 „Autorské dílo“:

Autorské dílo ve smyslu ust. § 2 Autorského zákona (viz bod 1.6 VOP), které vzniká při plnění dle Smlouvy (viz bod 1.22 VOP) a/nebo v souvislosti se Smlouvou. Pro účely těchto VOP (viz bod 1.26 VOP) se Autorským dílem rozumí i jeho jednotlivá dílčí plnění.

1.5 „Autorské dílo třetí osoby“:

Práva duševního vlastnictví, zejména pak různá autorská díla ve smyslu ust. § 2 Autorského zákona (viz bod 1.6 VOP), která vytvoří a/nebo dodá v souvislosti s plněním dle Smlouvy (viz bod 1.22 VOP) na základě subdodavatelského vztahu se Zhotovitelem (viz bod 1.29 VOP) třetí osoba – subdodavatel Zhotovitele. Pro účely těchto VOP (viz bod 1.26 VOP) se Autorským dílem třetí osoby rozumí i jeho jednotlivá dílčí plnění.

1.6 „Autorský zákon“:

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.7 „Cenová nabídka“:

Nabídka Zhotovitele (viz bod 1.29 VOP) obsahující zejména specifikaci Díla (viz bod 1.9 VOP) a výše Odměny (viz bod 1.17 VOP) za provedení Díla a za poskytnutí Licence (viz bod 1.12 VOP) a/nebo Sublicence (viz bod 1.24 VOP) Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (viz bod 1.15 VOP). Všechny ceny uvedené v Cenové nabídce jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH.

1.8 „Dílčí předávací protokol“:

Společné prohlášení Zhotovitele (viz bod 1.29 VOP) a Objednatele (viz bod 1.15 VOP) o skutečnosti předání příslušného dílčího plnění Díla (viz bod 1.9 VOP) Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem.

1.9 „Dílo“:

Různé virtuální prohlídky nebo jiné 3D vizualizace či prezentace, v rámci kterých jsou pomocí interaktivních prvků (např. různých tlačítek, map, plánků, multimediálních prvků, jako jsou např. zvukové stopy či videa) dynamicky propojené jednotlivé panoramatické snímky. Pro účely těchto VOP (viz bod 1.26 VOP) se Dílem rozumí i jeho jednotlivá dílčí plnění.

1.10 „Důvěrné informace“:

Veškeré informace předávané mezi Zhotovitelem (viz bod 1.29 VOP) a Objednatelem (viz bod 1.15 VOP) v souvislosti s plněním dle Smlouvy (viz bod 1.22 VOP), vč. textu Smlouvy. Pro účely těchto VOP (viz bod 1.26 VOP) se Důvěrnou informací rozumí i její jednotlivé části.

1.11 „Finální předávací protokol“:

Společné prohlášení Zhotovitele (viz bod 1.29 VOP) a Objednatele (viz bod 1.15 VOP) o skutečnosti předání Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem.

1.12 „Licence“:

Nevýhradní oprávnění k užití Autorského díla za podmínek stanovených v těchto VOP (viz bod 1.26 VOP).

1.13 „Náklady“:

Účelně vynaložené náklady, které Zhotovitel (viz bod 1.29 VOP) vynaloží při plnění a/nebo v souvislosti s plněním dle Smlouvy (viz bod 1.22 VOP), např. náklady na dopravu či ubytování, poplatky spojené s povolením k leteckým pracím apod.

1.14 „Občanský zákoník“:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.15 „Objednatel“:

Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Objednatelem je zejména:

· osoba zapsaná ve veřejném rejstříku;

· osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (osoba zapsaná v živnostenském rejstříku);

· osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle jiného zákona.

1.16 „Objekt“:

Konkrétní lokace a/nebo prostor, který je předmětem Díla, resp. který bude zachycen v rámci virtuální interaktivní prezentace Díla. Objektem se pro účely těchto VOP (viz bod 1.26 VOP) rozumí i jeho jednotlivé části.

1.17 „Odměna“:

Odměna, za kterou Zhotovitel (viz bod 1.29 VOP) provede ve prospěch Objednatele Dílo a poskytne mu Licenci a/nebo Sublicenci (viz bod 1.24 VOP). Pro účely těchto VOP (viz bod 1.26 VOP) se Odměnou rozumí i její jednotlivé části.

1.18 „Platební podmínky“:

Způsob úhrady Odměny za provedení Díla a za poskytnutí Licence a/nebo Sublicence (viz bod 1.24 VOP) Zhotovitelem (viz bod 1.29 VOP) ve prospěch Objednatele.

1.19 „Podklady“:

Jakékoliv vstupní zdrojové podklady, materiály a/nebo informace, které Objednatel poskytuje Zhotoviteli (viz bod 1.29 VOP), za účelem plnění dle Smlouvy (viz bod 1.22 VOP).

1.20 „Poptávka“:

Projev vůle Objednatele, kterým vyjadřuje svůj zájem o provedení Díla Zhotovitelem (viz bod 1.29 VOP) a o poskytnutí Licence a/nebo Sublicence (viz bod 1.24 VOP), za podmínek stanovených v těchto VOP (viz bod 1.26 VOP).

1.21 „Předmět“:

Jakákoliv věc (vč. příp. součástí a/nebo příslušenství), zařízení a/nebo vybavení, které se nachází v Objektu a je zachyceno v rámci Díla.

1.22 „Smlouva“:

Samostatná smlouva uzavřená mezi Zhotovitelem (viz bod 1.29 VOP) a Objednatelem, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele Dílo a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Odměnu. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP (viz bod 1.26 VOP).

1.23 „Státy“:

Území států, na které nelze, na určení držitele práv k Autorskému dílu a na nakládání s Autorským dílem, aplikovat český právní řád, jak je uvedeno v těchto VOP (viz bod 1.26 VOP).

1.24 „Sublicence“:

Nevýhradní oprávnění k užití Autorského díla třetí osoby za podmínek stanovených v těchto VOP (viz bod 1.26 VOP).

1.25 „Účinkující“:

Fyzická osoba, jejíž podobizna a/nebo umělecký výkon je zachycen v rámci plnění Díla dle Smlouvy.

1.26 „VOP“:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (v platném znění).

1.27 „Vyšší moc“:

Mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele (viz bod 1.29 VOP) a/nebo Objednatele ve smyslu ust. § 2913 Občanského zákoníku.

1.28 „Webová stránka“:

Internetová stránka Zhotovitele (viz bod 1.29 VOP) dostupná z www.virtusfera.cz.

1.29 „Zhotovitel“:

Společnost idealvision s.r.o., IČO: 038 20 891, DIČ: CZ03820891, se sídlem Hvězdářská 512/4, Velká Chuchle, 15900 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 238302.

 

II. Základní ustanovení

2.1 Tyto VOP upravují právní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem v oblasti provedení Díla a poskytnutí Licence a/nebo Sublicence Zhotovitelem ve prospěch Objednatele.

2.2 Akceptací Cenové nabídky Zhotovitele, jak je uvedeno v bodu 3.3 VOP, Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

2.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2.4 Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Jsou-li Smlouva a VOP dle dohody Zhotovitele a Objednatele vyhotoveny i v jiném než českém jazyce, má pro případ jakýchkoliv rozporů mezi českou a jinou jazykovou verzí přednost vždy česká jazyková mutace.

2.5 Znění VOP může Zhotovitel měnit. Zhotovitel zobrazí Objednateli informace o plánované změně VOP prostřednictvím Webové stránky, nejméně 30 dnů před účinností nového znění.

2.6 Právní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem výslovně neupravené těmito VOP či Smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Autorského zákona, jakož i předpisy souvisejícími.

III. Smlouva

3.1 Má-li Objednatel zájem o provedení Díla od Zhotovitele, zašle Zhotoviteli Poptávku, ve které specifikuje zejména Objekt, jenž má být předmětem Smlouvy, a očekávaný rozsah a termín plnění. Objednatel prohlašuje a zavazuje se, že nebude činit vůči Zhotoviteli Poptávku, kterou není schopen splnit (např. s ohledem na finanční či organizační možnosti Objednatele).

3.2 V návaznosti na Poptávku Zhotovitele dle bodu 3.1 VOP, bude-li mít Zhotovitel zájem o provedení Díla ve prospěch Objednatele, vypracuje pro Objednatele Cenovou nabídku. Veškeré Cenové nabídky Zhotovitele jsou časově omezené a pro Zhotovitele nezávazné; Cenová nabídka tak ze strany Zhotovitele nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn Cenovou nabídku kdykoliv upravit nebo zrušit; Cenová nabídka s pozdějším datem vystavení v plném rozsahu ruší a nahrazuje Cenovou nabídku s datem předchozím. Uplynutím doby platnosti přestává Cenová nabídka platit bez dalšího.

3.3 Bude-li Objednatel s Cenovou nabídkou dle bodu 3.2 VOP souhlasit, zašle Zhotoviteli svůj závazný souhlas; souhlas Objednatele s Cenovou nabídkou dle tohoto bodu 3.3 VOP tak smluvní strany považují za návrh na uzavření Smlouvy (nabídku) ve smyslu ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku.

3.4 Není-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsána Smlouva v písemné formě, dochází k jejímu uzavření v okamžiku doručení přijetí (akceptací) návrhu Objednatele dle bodu 3.3 VOP ze strany Zhotovitele, která je Objednateli zaslána Zhotovitelem elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu Objednatele. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem uzavření Smlouvy dle tohoto bodu 3.4 VOP je touto Smlouvou vázán a je povinen plnit dle podmínek uvedených ve VOP a Cenové nabídce, které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Objednatel bere dále na vědomí, že bez uzavření Smlouvy není Zhotovitel povinen ve prospěch Objednatele plnit, a to v žádném rozsahu.

3.5 Nebude-li Objednatel s Cenovou nabídkou Zhotovitele souhlasit a/nebo zašle-li Zhotoviteli jakoukoliv odchylku od Cenové nabídky (týkající se např. kvalitativních podmínek, rozsahu, výše Odměny či termínu plnění), považují to smluvní strany za nesouhlas Objednatele s Cenovou nabídkou; v takovém případě smluvní strany opětovně zahájí proces sjednávání podmínek Smlouvy tak, jak je uveden v tomto čl. III. VOP.

3.6 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Zhotoviteli. Zejména není Zhotovitel povinen uzavřít Smlouvu s Objednatelem, pokud:

a) byl Objednatel opakovaně v prodlení s úhradou Odměny či jakéhokoliv jiného splatného plnění;

b) Objednatel vstoupil do likvidace;

c) proti Objednateli bylo zahájeno insolvenční řízení.

Pro účely těchto VOP se za opakované porušení povinností ze Smlouvy dle tohoto bodu 3.6 VOP rozumí dvakrát a více (nehledě na to, zda se tak dělo bezprostředně po sobě či nikoliv). Objednatel s postupem dle tohoto bodu 3.6 VOP výslovně souhlasí; Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu nenáleží žádná náhrada tím příp. způsobené škody.

3.7 Je-li Smlouva uzavírána elektronickou formou (viz bod 3.4 VOP), souhlasí Objednatel s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy se Zhotovitelem. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy dle VOP (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Okamžikem uzavření Smlouvy se Zhotovitel zavazuje, za podmínek uvedených ve Smlouvě, provést ve prospěch Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo tak, jak je specifikováno ve Smlouvě, a Objednatel se zavazuje Dílo tak, jak je specifikováno ve Smlouvě, převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou Odměnu.

4.2 Smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody Zhotovitele a Objednatele. Smlouva je závazná pro příp. právní nástupce smluvních stran.

4.3 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškeré Podklady potřebné za účelem plnění dle Smlouvy. Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn použít Podklady pouze v takové podobě, v jaké je od Objednatele obdrží, a pouze v souvislosti s plněním dle Smlouvy. Za tímto účelem poskytuje Objednatel Zhotoviteli souhlas s užitím uvedených Podkladů.

4.4 Objednatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že Podklady poskytnuté Zhotoviteli dle bodu 4.3 VOP nebudou zatížené právy třetích osob, vyplývajících zejména z práv duševního vlastnictví, k jejichž užití nebude Objednatel oprávněn. V případě, že bude v důsledku porušení povinností dle tohoto bodu 4.4 VOP Zhotoviteli způsobena jakákoli škoda, je Objednatel povinen tuto škodu Zhotoviteli nahradit a je sám odpovědný za obstarání adekvátního oprávnění (licence) pro obě smluvní strany, a to za podmínek a v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy.

4.5 Kromě Podkladů dle bodu 4.3 VOP je dále Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli i další dokumenty, materiály a/nebo informace potřebné k plnění Zhotovitele dle Smlouvy a/nebo které mohou ovlivnit plnění Zhotovitele dle Smlouvy. Objednatel je rovněž povinen informovat Zhotovitele bezodkladně o jakýchkoliv změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy. Objednatel odpovídá Zhotoviteli za úplnost, správnost či aktuálnost Objednatelem předložených dokumentů, materiálů a/nebo informací (vč. Podkladů) dle těchto VOP. V případě, že bude v důsledku porušení povinností dle tohoto bodu 4.5 VOP Zhotoviteli způsobena jakákoli škoda, je Objednatel povinen tuto škodu Zhotoviteli v plném rozsahu nahradit.

4.6 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost v průběhu celého plnění dle Smlouvy. Dokumenty, materiály a/nebo informace (vč. Podkladů) rozhodné pro plnění Smlouvy je Objednatel povinen předkládat Zhotoviteli po dohodě se Zhotovitelem a s dostatečným předstihem. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného odkladu závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro řádné a včasné plnění dle Smlouvy (zejména pak ke koncepčním, kvalitativním, cenovým a/nebo termínovým otázkám). V případě, že Objednatel dokumenty, materiály a/nebo informace (vč. Podkladů) Zhotoviteli nepředá v potřebném rozsahu, a to i z důvodu, že jimi nedisponuje, nejsou mu známy a/nebo je nepředá neúmyslně, není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění Díla ani právo na náhradu škody vzniklé v důsledku toho, že Zhotovitel nemohl přihlédnout při plnění dle Smlouvy k dokumentům, materiálům a/nebo informacím (vč. Podkladů), které mu Objednatel nepředal.

4.7 V návaznosti na bod 4.6 VOP, je-li Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti Zhotoviteli při plnění dle Smlouvy, po dobu prodlení Objednatele není Zhotovitel v prodlení s plněním dle Smlouvy; termíny plnění dle bodu 5.1 VOP se v takovém případě přiměřeně prodlužují. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti přesahujícím 14 dnů, je Zhotovitel oprávněn 15. dnem prodlení Objednatele vyúčtovat Objednateli částku do výše 30 % z Odměny (bez DPH) a zbývající Odměnu doúčtovat dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.

4.8 Objednatel se zúčastní na vyzvání Zhotovitele konzultace rozpracovaného Díla. Zhotovitel se zavazuje do Díla zapracovat a respektovat technicky proveditelné připomínky Objednatele, které je Objednatel povinen Zhotoviteli předat nejpozději 7 dnů před plánovaným zahájením příslušného plnění Zhotovitelem. Pokud by však takové připomínky Objednatele představovaly zvýšení rozpočtových nákladů proti Odměně o více než 20 % z Odměny (bez DPH), je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, přičemž v případě, že mezi stranami nedojde k dohodě zejména o (nové) výši Odměny a termínu plnění, není Zhotovitel povinen takové připomínky Objednatele zapracovat.

4.9 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel bude provádět Dílo dle Smlouvy i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů Zhotovitele).

4.10 Bude-li v rámci Díla účinkovat Účinkující, jehož účast zajišťuje na své náklady a na svou odpovědnost Objednatel, je Objednatel povinen zajistit, aby se Účinkující dostavil včas na dohodnuté místo, řídil se pokyny Zhotovitele a byl Zhotoviteli k dispozici až do konce svého účinkování, přičemž fyzický stav Účinkujícího musí umožňovat práci na odpovídající úrovni, dle účelu a charakteru Díla. Současně je Objednatel povinen obstarat adekvátní oprávnění (licenci) k výkonu práva užít umělecký výkon Účinkujícího (je-li v rámci Díla zaznamenán) a/nebo souhlas Účinkujícího s pořízením, shromážděním, rozmnožením, rozšířením a/nebo užitím Díla, na němž bude zachycena podobizna Účinkujícího, vč. jeho osobních a/nebo citlivých údajů, (jsou-li v rámci Díla zaznamenány), a to za podmínek a v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy. Poruší-li Objednatel povinnosti dle tohoto bodu 4.10 VOP, odpovídá Zhotoviteli za tím způsobenou škodu v plném rozsahu a není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění Díla ani právo na náhradu škody vzniklé v tomto důsledku. Má-li být v rámci Díla zachycena věc Účinkujícím vlastněna, vytvořena a/nebo s ním všeobecně spojována, použije se ustanovení tohoto bodu 4.10 VOP přiměřeně.

4.11 V návaznosti na bod 4.6 VOP, Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli, za účelem plnění Smlouvy, vstup do Objektu, příp. do jiných souvisejících míst a/nebo prostor dle pokynů Zhotovitele. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nezajistí-li Zhotoviteli vstup do Objektu, příp. do jiných souvisejících míst a/nebo prostor dle pokynů Zhotovitele, dle tohoto bodu 4.11 VOP, je Zhotovitel oprávněn nezahájit a/nebo přerušit plnění dle Smlouvy, a to až do okamžiku, kdy Objednatel nezjedná nápravu; termíny plnění dle bodu 5.1 VOP se v takovém případě přiměřeně prodlužují.

4.12 V návaznosti na bod 4.6 VOP, Objednatel je povinen zajistit, aby Objekt, příp. jiná související místa a/nebo prostory dle pokynů Zhotovitele, do nichž umožní Zhotoviteli, za účelem plnění Smlouvy, vstup, splňoval veškeré zákonné podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Současně je Objednatel povinen zajistit Objekt, příp. jiná související místa a/nebo prostory dle pokynů Zhotovitele, tak, aby v nich nedocházelo k nedůvodným újmám na svobodě, životě, zdraví a/nebo vlastnictví jiných osob (zejména Zhotovitele). V případě, že bude v důsledku porušení povinností dle tohoto bodu 4.12 VOP Zhotoviteli způsobena jakákoli škoda, je Objednatel povinen tuto škodu Zhotoviteli nahradit.

4.13 V návaznosti na bod 4.6 VOP, Objednatel je povinen zajistit, aby stav Objektu umožňoval práci na odpovídající úrovni, dle účelu a charakteru Díla, v souladu s pokyny Zhotovitele. Objednatel je tak zejména povinen zajistit, aby byl Objekt vybaven a/nebo zařízen pouze takovými Předměty, jež mají být v rámci Díla zachyceny a naopak, odstranit z Objektu takové Předměty, jež součástí Díla být nemají. Veškeré Předměty, které budou v rámci Díla takto zachyceny, pak nebudou zatíženy právy třetích osob, vyplývající zejména z práv duševního vlastnictví, k jejichž užití nebude Objednatel oprávněn. Představuje-li Předmět, jež bude zachycen v rámci Díla, nosič jakéhokoliv reklamního či jiného komerčního sdělení, jde zachycení uvedeného Předmětu v rámci Díla plně k tíži Objednatele. V případě, že bude v důsledku porušení povinností dle tohoto bodu 4.13 VOP Zhotoviteli způsobena jakákoli škoda, je Objednatel povinen tuto škodu Zhotoviteli nahradit a je sám odpovědný za obstarání adekvátního oprávnění (licence) pro obě smluvní strany, a to za podmínek a v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy.

4.14 Zhotovitel se při plnění Smlouvy bude řídit rozumnými a technicky proveditelnými pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem.

4.15 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění dle Smlouvy kontrolovat způsob plnění a soulad plnění s podmínkami sjednanými ve Smlouvě a Zhotovitel je povinen Objednateli na požádání poskytnout rozpracovaná plnění ke kontrole.

4.16 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění dle Smlouvy informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle Smlouvy. Zhotovitel je při plnění dle Smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění v souladu se zájmy Objednatele, které prokazatelně zná, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

4.17 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že předmětem plnění Zhotovitele je pouze provedení Díla tak, jak je specifikováno ve Smlouvě, a tedy součástí plnění Zhotovitele není zejména implementace Díla na webové stránky Objednatele či propojení internetového obchodu Objednatele s Dílem; Objednatel tak bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré tyto činnosti jdou plně k tíži Objednatele.

4.18 Je-li předmětem Díla, resp. má-li být v rámci virtuální interaktivní prezentace Díla zachyceno venkovní prostředí, a současně má-li Zhotovitel za to, že aktuální klimatické podmínky a/nebo počasí nejsou pro zachycení daného venkovního prostředí vhodné či optimální, je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout mu náhradní lhůtu plnění. Bude-li Objednatel s náhradní lhůtou dle předchozí věty souhlasit, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínů plnění dle bodu 5.1 VOP. Nebude-li Objednatel s náhradní lhůtou souhlasit, bere Objednatel na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel bude plnit dle původních sjednaných podmínek; v takovém případě však není Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění Díla ani právo na náhradu škody vzniklé v tomto důsledku.

4.19 Dle ust. § 1765 Občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

4.20 Objednatel není oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí straně.

4.21 Pro účely Smlouvy smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, §§ 1793 až 1796, §§ 1798 až 1801 Občanského zákoníku.

V. Termín plnění

5.1 Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, bude Dílo Zhotovitelem pro Objednatele provedeno v následujících fázích:

a) první, tzv. koncepční fáze, která bude sestávat zejména z:

· hrubé analýzy a seznámení se s tématem;

· analýzy potřeb Objednatele;

· zpracování návrhu koncepčního řešení Díla;

a to v termínu sjednaném ve Smlouvě;

b) druhá, tzv. realizační fáze, která bude sestávat zejména z:

· přípravných prací a konzultací s odborníky;

· nafocení a/nebo natočení hrubého materiálu;

a to v termínu sjednaném ve Smlouvě;

c) třetí, tzv. dokončovací fáze, která bude sestávat zejména z:

· editace a dokončovacích prací na Díle;

· konzultací s odborníky a zapracování změn;

· součinnosti s marketingem a/nebo pomoci při nejvíce efektivní integraci;

a to v termínu sjednaném ve Smlouvě.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že jednotlivé fáze, jak jsou uvedeny v tomto bodu 5.1 VOP, jsou dílčími plněními Díla.

5.2 Zhotovitel je oprávněn plnit i v dřívějších termínech, než jak je uvedeno v bodu 5.1 VOP.

5.3 V návaznosti na bod 5.1 písm. a) a b) VOP je Zhotovitel povinen, v termínech, jak jsou specifikovány v tomto čl. V. VOP, předat Objednateli dílčí plnění Díla odpovídající příslušné fázi, za účelem jejího odsouhlasení Objednatelem a/nebo dalšího dopracování Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zapracovat do příslušného dílčího plnění Díla technicky proveditelné připomínky Objednatele. Odsouhlasí-li Objednatel takto předložené dílčí plnění Díla, je Zhotovitel povinen plnit dále dle Smlouvy v souladu s Objednatelem odsouhlaseným plněním; za tímto účelem vyhotoví smluvní strany Dílčí předávací protokol, který podepíšou v elektronické formě prostřednictvím e-mailových adres smluvních stran. V opačném případě je Zhotovitel povinen dílčí plnění Díla v souladu s technicky proveditelnými připomínkami Objednatele upravit a toto opětovně Objednateli předat k odsouhlasení. Nevyjádří-li se Objednatel k Zhotoviteli zaslanému dílčímu plnění Díla ani na výzvu Zhotovitele v přiměřené poskytnuté lhůtě, má se za to, že Objednatel se zaslaným dílčím plněním Díla souhlasí. V takovém případě se rovněž přiměřeně prodlužují termíny plnění dle bodu 5.1 VOP.

VI. Místo plnění

6.1 Místo plnění je sjednáno ve Smlouvě.

VII. Odměna a Platební podmínky

7.1 Výše Odměny je sjednána ve Smlouvě.

7.2 Smluvní strany se můžou v rámci Smlouvy dohodnout, že Objednatel uhradí, kromě Odměny dle bodu 7.1 VOP, i Náklady; pro účely těchto VOP se Odměnou rozumí i Náklady dle tohoto bodu 7.2 VOP.

7.3 Odměnu hradí Objednatel Zhotoviteli dle Platebních podmínek, které jsou sjednány ve Smlouvě. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 14 dnů od jejich vystavení.

7.4 Je-li smluvními stranami sjednáno placení Odměny prostřednictvím záloh na Odměnu, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli příslušné zálohy na základě Zhotovitelem vystavených zálohových faktur se splatností 7 dnů. Dle výslovné dohody smluvních stran je Zhotovitel povinen zúčtovat veškeré Objednatelem uhrazené zálohy na stranami sjednanou Odměnu.

7.5 Příp. slevy a/nebo bonusy poskytnuté Zhotovitelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

7.6 Objednatel bere na vědomí, že bude-li v prodlení s úhradou jakékoliv splatné částky dle Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn nezahájit a/nebo přerušit plnění dle Smlouvy, a to až do okamžiku úplného zaplacení příslušné částky; v takovém případě se termíny plnění dle bodu 5.1 VOP přiměřeně prodlužují.

7.7 Zhotovitel a Objednatel se způsobem úhrady Odměny tak, jak je sjednáno ve Smlouvě, souhlasí.

7.8 Zhotovitel je povinen uvést v daňovém dokladu bankovní účet, který je zveřejněn příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Objednatel souhlasí s vystavením a zasláním elektronických faktur.

7.9 Zhotovitel je plátcem DPH; k výši Odměny se tak připočte také aktuální výše DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Účetní doklad musí mít všechny náležitosti daňových dokladů ve smyslu ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, daňový doklad pro potřeby daně z přidané hodnoty pak náležitosti ust. § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění; veškeré doklady pak i náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku.

7.10 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou ve Smlouvě, příp. bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu se Smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, a/nebo tyto náležitosti budou uvedeny jinak chybně. U vrácené faktury musí Objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti (důvodu vrácení) fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

7.11 Jakékoli pohledávky ze Smlouvy lze postoupit výlučně s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Součástí souhlasu s postoupením pohledávky musí být dohoda smluvních stran o způsobu úhrady DPH z plnění, ke kterému se postupovaná pohledávka váže tak, aby došlo k řádné úhradě daně a nevzniklo ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Nedojde-li k takové dohodě, může být souhlas s postoupením pohledávky odepřen.

7.12 Za den úhrady příslušné částky dle Smlouvy se považuje den připsání příslušné částky na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.

7.13 Veškerá plnění, která nejsou sjednána ve Smlouvě, jsou smluvními stranami považována za vícepráce. Zhotovitel je povinen před zahájením víceprací upozornit Objednatele na skutečnost, že jde o vícepráce, které nejsou součástí Odměny dle Smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen vícepráce provést bez předchozí písemné dohody smluvních stran spočívající zejména v dohodě o rozsahu a termínu plnění. Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, činí cena víceprací dle tohoto bodu 7.13 VOP částku ve výši 1.500,- Kč bez DPH á 1 hod.

7.14 Pokud se po uzavření Smlouvy podstatně navýší Odměna vztahující se k plnění Smlouvy, a to o více než 25 % z Odměny (bez DPH), je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele k zahájení jednání o (nové) výši Odměny. Nedohodnou-li se smluvní strany do 14 dnů ode dne odeslání výzvy Zhotovitele dle tohoto bodu 7.14 VOP, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VIII. Akceptační proces

8.1 Dílo dle Smlouvy se považuje za provedené dnem jeho dokončení ze strany Zhotovitele a jeho předáním Objednateli v rámci Akceptačního procesu. Zhotovitel je povinen předat Dílo dle Smlouvy Objednateli způsobem, v podobě a/nebo ve formátu specifikovaném ve Smlouvě.

8.2 Zhotovitel zahájí Akceptační proces tím, že vyrozumí Objednatele, že Dílo je připraveno k akceptaci. Objednatel je povinen zahájit a dokončit Akceptační test v Akceptační lhůtě, která je specifikována ve Smlouvě.

8.3 V průběhu Akceptačního procesu je Objednatel povinen všechny zjištěné vady a/nebo nedodělky Díla bezodkladně hlásit Zhotoviteli. Pokud budou ke dni uplynutí Akceptační lhůty odstraněny všechny zjištěné vady a/nebo nedodělky Díla, je Objednatel povinen Dílo akceptovat. Pokud Objednatel Dílo oprávněně odmítne, dohodnou se smluvní strany na náhradní lhůtě, ve které Zhotovitel zjištěné vady a/nebo nedodělky Díla odstraní. Po odstranění vad a/nebo nedodělků Díla bude Akceptační proces dle tohoto čl. VIII. VOP opakován.

8.4 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci uvedené ve Smlouvě. Vadou se zejména rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů plnění, stanovených ve Smlouvě a/nebo technických normách či jiných právních předpisech.

8.5 Vada a/nebo nedodělek Díla je odstraněn, sdělil-li Zhotovitel Objednateli, že vadu a/nebo nedodělek odstranil a předvedl-li Objednateli, že Dílo touto vadou a/nebo nedodělkem již netrpí. Vada a/nebo nedodělek je odstraněn rovněž dodáním alternativního postupu Objednateli k užívání Díla, při kterém se vada a/nebo nedodělek neprojevuje, a při kterém plní své základní funkce, aniž by tím byla významně dotčena Objednatelova zkušenost s užíváním Díla (tzv. workaround).

8.6 O ukončení Akceptačního procesu sepíší smluvní strany písemný Finální předávací protokol; součástí tohoto Finálního předávacího protokolu je zejména:

a) specifikace Díla (vč. specifikace datového a/nebo zdrojového formátu a parametrů);

a) soupis příp. vad a/nebo nedodělků Díla;

b) soupis příloh, vč. příslušné dokumentace k Dílu se vztahující;

c) popř. další skutečnosti, na kterých se strany dohodnou při aktu předání.

Podpisem Finálního předávacího protokolu oběma smluvními stranami nebo fikcí protokolárního předání dle bodu 8.9 a/nebo 8.10 VOP se Dílo považuje za řádně předané.

8.7 Objednatel je povinen převzít Dílo bez vad nebo s vadami a/nebo nedodělky, které samostatně a/nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V rámci předání Díla s vadami a/nebo nedodělky, které samostatně a/nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla, je Objednatel povinen ve Finálním předávacím protokolu uvést kromě soupisu vad a/nebo nedodělků, po dohodě se Zhotovitelem, i termín, příp. způsob jejich odstranění. Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, odstraní Zhotovitel vady a/nebo nedodělky Díla uvedené ve Finálním předávacím protokolu do 60 dnů od protokolárního předání Díla.

8.8 Zhotovitel neodpovídá za vady a/nebo nedodělky Díla, které byly způsobeny z důvodů na straně Objednatele.

8.9 Objednatel není oprávněn bezdůvodně, bez rozumného důvodu a/nebo v rozporu se Smlouvou odepřít podepsání Finálního předávacího protokolu. Za protokolární předání a převzetí Díla se tak pro účely Smlouvy považuje i případ, pokud Objednatel odmítne podepsání Finálního předávacího protokolu dle tohoto bodu 8.9 VOP (a to z jakéhokoliv důvodu); v takovém případě se Dílo považuje za protokolárně předané a převzaté dnem, ve kterém Objednatel odmítl podepsat Finální předávací protokol.

8.10 Bude-li Objednatel v prodlení se zahájením a dokončením Akceptačního testu v Akceptační lhůtě, jak je uvedeno v bodu 8.2 VOP, delším 7 dnů, a současně bude jinak Dílo připraveno k akceptaci v maximální možné míře, kdy Dílo nebude možné provést pouze z důvodu prodlení na straně Objednatele, považuje se Dílo za provedené 8. dnem prodlení Objednatele.

8.11 Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli Dílo v elektronické formě, zachycené na nosiči dat při podpisu Finálního předávacího protokolu. Převzetím nosiče dat obsahujícím Dílo se vlastníkem nosiče stává Objednatel.

 

IX. Licence

9.1 Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění dle Smlouvy a/nebo v souvislosti se Smlouvou bude vznikat Autorské dílo; s ohledem na výše uvedené se tak veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z autorskoprávních předpisů k Autorskému dílu, zejména pak rozsah oprávnění Objednatele k výkonu práva užít Autorské dílo, budou řídit tímto čl. IX. VOP, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že Autorské dílo vytvořené dle Smlouvy a/nebo v souvislosti se Smlouvou bude dílem nezávislým na jiných autorských dílech, vyjma Autorského díla třetí osoby, že Zhotovitel bude oprávněn s Autorským dílem nakládat a že nebude v nakládání s Autorským dílem právně ani fakticky omezen. Zhotovitel dále prohlašuje, že Autorské dílo bude bez vad a že jeho užitím nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis, zejména pak práva osobnostní a/nebo autorská.

9.3 V návaznosti na bod 9.1 VOP poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Autorské dílo (Licenci), a to výhradně za účelem vyplývajícím ze Smlouvy, s odkládací podmínkou účinnosti tohoto bodu 9.3 VOP ke dni úplného zaplacení Odměny Zhotoviteli nebo protokolárního předání a převzetí Díla (viz čl. VIII. VOP) (podle toho, co nastane později).

9.4 Licence je poskytována bez územního a množstevního omezení a na dobu neurčitou. Objednatel je povinen Licenci dle Smlouvy využít.

9.5 Objednatel není oprávněn poskytnout práva získaná Smlouvou (udělovat podlicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to v žádném rozsahu. Objednatel není rovněž oprávněn pronajmout, poskytnout leasing, půjčit a/nebo jiným způsobem umožnit třetí osobě používání Autorského díla.

9.6 Objednatel dále není oprávněn postoupit Licenci zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě ve smyslu ust. § 2364 Občanského zákoníku.

9.7 Objednatel není oprávněn Autorské dílo jakkoliv upravovat, měnit a/nebo spojit Autorské dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného, a to ani za účelem odstranění příp. vad Díla. Objednatel není rovněž oprávněn Autorské dílo přeložit do jiného jazyka, než je jeho původní jazyk.

9.8 Objednatel není oprávněn Dílo jakkoliv dekompilovat a/nebo provádět jeho zpětnou analýzu, ani podnikat obdobné či jiné kroky za účelem získání zdrojového kódu Díla, s výjimkou a v rozsahu činností kogentně výslovně povolených příslušnými právními předpisy. Objednatel není oprávněn Dílo kopírovat, pokud není ve Smlouvě, v příslušných právních předpisech a/nebo mezinárodních dohodách uvedeno jinak.

9.9 Smluvní strany jsou si povinny navzájem oznámit skutečnosti odůvodňující možný neoprávněný zásah a/nebo ohrožení práv z Autorského díla vyplývající bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto skutečnostech dozví. Smluvní strana je v takovém případě povinna poskytnout druhé smluvní straně potřebné spolupůsobení.

9.10 Objednatel není oprávněn registrovat Autorské dílo formou práv průmyslového vlastnictví na vnitrostátní, evropské a/nebo mezinárodní úrovni.

9.11 Licence je poskytována jako úplatná, kdy úplata za Licenci je dle výslovné dohody smluvních stran zahrnuta již ve sjednané Odměně a jejím zaplacením Objednatelem Zhotoviteli bude mezi smluvními stranami zcela vypořádána.

9.12 V návaznosti na bod 4.9 VOP, dojde-li při plnění dle Smlouvy a/nebo v souvislosti se Smlouvou k vytvoření, a/nebo budou-li při plnění dle Smlouvy a/nebo v souvislosti se Smlouvou použita, Autorská díla třetí osoby, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Autorské dílo třetí osoby (Sublicenci), a to ve stejném množstevním, územním a časovém rozsahu, v jakém Zhotovitel uděluje pro Objednatele Licenci dle tohoto čl. IX. VOP, s odkládací podmínkou účinnosti tohoto bodu 9.12 VOP ke dni úplného zaplacení Odměny Zhotoviteli nebo protokolárního předání a převzetí Díla (viz čl. VIII. VOP) (podle toho, co nastane později). Ujednání tohoto čl. IX. VOP se ve vztahu k Sublicenci dle tohoto bodu 9.12 VOP použijí přiměřeně.

9.13 Nelze-li, ve vztahu k území Států, na určení držitele práv k Autorskému dílu a na nakládání s Autorským dílem, aplikovat český právní řád, jak je uvedeno v bodu 16.2 VOP, použijí se pro tyto případy následující pravidla, a to v tomto pořadí:

a) ve všech Státech, jejichž právní řád to umožňuje, je za autora Autorského díla považován od počátku Zhotovitel;

b) ve všech Státech, dle jejichž právního řádu nelze aplikovat prohlášení dle písm. a) bodu 9.13 VOP a jejichž právní řád to umožňuje, je Zhotovitel majitelem autorských práv a jakýchkoliv jiných práv na ochranu práv duševního vlastnictví k Autorskému dílu;

c) ve všech Státech, dle jejichž právního řádu nelze aplikovat prohlášení dle písm. a) a/nebo b) bodu 9.13 VOP a jejichž právní řád to umožňuje, má Zhotovitel právo vykonávat veškerá (zejména majetková) práva k Autorskému dílu plynoucí z příslušných předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví;

d) ve všech Státech, dle jejichž právního řádu nelze aplikovat prohlášení dle písm. a), b) a/nebo c) bodu 9.13 VOP a jejichž právní řád to umožňuje, je Zhotovitel držitelem výhradní licence ke všem způsobům užití Autorského díla (vč. způsobů užití, které nejsou dosud známy, pokud to příslušný právní řád umožňuje), v původní i jakkoliv upravené či zpracované podobě, na celou dobu ochrany Autorského díla dle příslušných právních předpisů, bez množstevního omezení a pro celé území těchto Států, s právem poskytovat sublicence (v plném nebo částečném rozsahu) třetím osobám a s právem postoupit licence (zcela nebo zčásti) třetím osobám;

e) ve všech Státech, dle jejichž právního řádu nelze aplikovat prohlášení dle písm. a), b), c) a/nebo d) bodu 9.13 VOP, je Zhotovitel držitelem nevýhradní licence k užití Autorského díla v rozsahu popsaném v písm. d) bodu 9.13 VOP. Zhotovitel má zejména právo Autorské dílo zveřejnit, dokončit nehotové Autorské dílo, Autorské dílo jakkoliv upravovat a/nebo zpracovávat vč. překladu, spojit s jiným dílem, zařadit Autorské dílo do díla souborného.

9.14 Pro případy popsané v bodu 9.13 VOP se použijí následující pravidla, a to v tomto pořadí:

a) v těch Státech, kde je Zhotovitel považován za autora Autorského díla (viz písm. a) bodu 9.13 VOP) a/nebo kde je majitelem autorských a jiných práv duševního vlastnictví k Autorskému dílu (viz písm. b) bodu 9.13 VOP), jsou oprávnění poskytovaná Zhotovitelem Objednateli dle Smlouvy nevýhradní, a to za podmínek a v rozsahu, jak je uvedeno v tomto čl. IX. VOP, pokud to právní řád příslušných Států umožňuje;

b) v těch Státech, kde má Zhotovitel právo výkonu autorských a jiných práv duševního vlastnictví k Autorskému dílu (viz písm. c) bodu 9.13 VOP), jsou oprávnění poskytovaná Zhotovitelem Objednateli dle Smlouvy nevýhradní, a to za podmínek a v rozsahu, jak je uvedeno v tomto čl. IX. VOP, pokud to právní řád příslušných Států umožňuje;

c) v těch Státech, v nichž je Zhotovitel držitelem výhradní licence k užití Autorského díla (viz písm. d) bodu 9.13 VOP), jsou oprávnění poskytovaná Zhotovitelem Objednateli dle Smlouvy nevýhradní, a to za podmínek a v rozsahu, jak je uvedeno v tomto čl. IX. VOP, pokud to právní řád příslušných Států umožňuje;

d) v těch Státech, kde je Zhotovitel držitelem nevýhradní licence (viz písm. e) bodu 9.13 VOP), jsou oprávnění poskytovaná Zhotovitelem Objednateli dle Smlouvy rovněž nevýhradní, a to za podmínek a v rozsahu, jak je uvedeno v tomto čl. IX. VOP, pokud to právní řád příslušných Států umožňuje.

X. Ochrana informací

10.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a i jinak zajišťovat jejich utajení.

10.2 Zhotovitel a Objednatel se zejména zavazují, že budou zajišťovat utajení Důvěrných informací a že zejména bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytnou třetí osobě Důvěrné informace. I v případě, že Důvěrné informace s takovým souhlasem poskytnou, je smluvní strana povinna takovou třetí osobu písemně zavázat zachovávat mlčenlivost o všech sdělených skutečnostech v rozsahu obdobném jako v tomto čl. X. VOP.

10.3 Povinnost zajišťovat utajení Důvěrných informací trvá po celou dobu trvání Smlouvy a 10 let po ukončení trvání Smlouvy.

10.4 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že informace se nepovažují za Důvěrné a osoby, kterým budou zpřístupněny, nemají žádný závazek s ohledem na jejich utajení v případě, že splňují jednu z následujících podmínek:

a) byly osobám, kterým budou poskytnuty, prokazatelně známé již před uzavřením Smlouvy a tyto osoby nebyly povinny je chránit před zpřístupněním třetí osobě;

b) osoby, kterým budou poskytnuty, je prokazatelně legálně obdržely od třetí strany bez omezení a porušení Smlouvy;

c) osoby, kterým budou poskytnuty, je vytvořily nezávisle za podmínky, že osoba nebo osoby, které je vytvořily, nemají přístup k Důvěrným či tajným informacím stran;

d) jde o zpřístupnění státním orgánům na základě požadavku státního orgánu a osoby, kterým budou poskytnuty, zajistí, aby se s takovými informacemi zacházelo jako s obchodním tajemstvím;

e) povinnost zveřejnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

10.5 Zhotovitel a Objednatel si navzájem ujednávají, že v případě, že je jakékoli straně uloženo soudem nebo správním orgánem sdělení Důvěrné informace, je tato strana povinna o takové žádosti nebo výzvě bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu a tato strana je oprávněna Důvěrnou informaci sdělit pouze poté, co učiní nezbytná opatření, aby nedošlo ke zneužití nebo jinému zpřístupnění Důvěrné informace třetím osobám.

10.6 Strana, která poruší povinnost chránit Důvěrné informace sjednanou ve Smlouvě odpovídá druhé straně za škodu v plné výši, a to bez ohledu na zavinění.

10.7 Žádné veřejné prohlášení týkající se Smlouvy nesmí být učiněno bez předchozího písemného souhlasu druhé strany s textem takového prohlášení.

XI. Odpovědnost za újmu

11.1 Každá ze smluvních stran odpovídá za újmu, která vznikla druhé smluvní straně porušením jejích povinností stanovených Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy.

11.2 Smluvní strany výslovně vzájemně vůči sobě ujednávají povinnost nahradit příp. nemajetkovou újmu její náhradou v penězích, zejména pak újmu vzniklou porušením Smlouvy a/nebo právního předpisu, které by mělo za následek ohrožení a/nebo poškození dobrého jména druhé smluvní strany.

11.3 Obě smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby příp. vzniklé škody byly co nejmenší.

11.4 Žádná ze smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého ujednání Smlouvy, pokud jí splnění smluvní povinnosti dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc.

11.5 Smluvní strana, která porušuje svou povinnost, nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost založenou Smlouvou, nebo která se dozví o okolnosti Vyšší moci, bránící plnění povinnosti dle Smlouvy, je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dověděla nebo při náležité péči dovědět mohla. Druhá smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. Stejným způsobem musí být obeznámena druhá smluvní strana o ukončení okolností Vyšší moci bránících splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

11.6 Souhrnná předvídatelná náhrada škody dle ust. § 2952 Občanského zákoníku, za kterou Zhotovitel nese vůči Objednateli odpovědnost v souvislosti se Smlouvou, je omezena na přímé škody (tedy škody vzniknuvší jako bezprostřední a běžně očekávatelný důsledek škodné události), maximálně však do výše 50 % z Odměny (bez DPH). Toto omezení se netýká škod na zdraví dle ust. § 2898 Občanského zákoníku.

XII. Kontaktní osoby

12.1 Zhotovitel a Objednatel určí pro účely plnění Smlouvy své kontaktní osoby.

12.2 Veškerá plnění Smlouvy, konzultace, dotazy, požadavky, předávání či odsouhlasování pokynů a/nebo jakákoliv jiná oznámení týkající se Smlouvy, jsou smluvní strany povinny směřovat výhradně prostřednictvím kontaktních osob dle bodu 12.1 VOP.

12.3 Změna v kontaktních osobách, adres smluvních stran, jakož i dalších kontaktních údajů se nepovažuje za změnu Smlouvy; smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby, adresy či dalších kontaktních údajů oznámit písemně druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.

XIII. Sankce

13.1 Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením Díla dle Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Odměny (bez DPH), a to za každý, byť jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 25 % z Odměny (bez DPH).

13.2 Je-li Objednatel v prodlení se zaplacením jakéhokoliv splatného plnění dle Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (vč. DPH), a to za každý, byť jen započatý den prodlení.

13.3 Užívá-li Objednatel Dílo v rozporu s Licencí a/nebo Sublicencí sjednanou v čl. IX. VOP, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek. Uhrazením smluvní pokuty dle tohoto bodu 13.3 VOP není dotčen nárok na náhradu tím způsobené škody.

13.4 Je-li Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti při plnění dle Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý, byť jen započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty dle tohoto bodu 13.4 VOP není dotčen nárok na náhradu tím způsobené škody.

13.5 Smluvní pokuta a/nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto čl. XIII. VOP jsou splatné do 10 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě druhé smluvní straně.

13.6 Objednatel nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty dle bodu 13.1 VOP, prokáže-li Zhotovitel, že prodlení s provedením Díla bylo způsobeno z důvodů na straně Objednatele.

 

XIV. Trvání Smlouvy

14.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení bodu 9.3 a/nebo 9.12 VOP.

14.2 Účinnost Smlouvy lze předčasně ukončit:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) výpovědí s okamžitou účinností doručenou druhé smluvní straně v případě vydání rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, na druhou smluvní stranu;

c) písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních závazků smluvní stranou ze zákonných důvodů a/nebo z důvodů sjednaných ve Smlouvě (vč. VOP). Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

14.3 Kromě případů uvedených v těchto VOP se za podstatné porušení Smlouvy považuje:

a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle Smlouvy delším 30 dnů;

b) prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla dle Smlouvy delším 30 dnů.

14.4 Dále se za podstatné porušení Smlouvy považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv splatného plnění dle Smlouvy delším 30 dnů;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti při plnění dle Smlouvy delším 30 dnů.

14.5 Kromě případů uvedených v těchto VOP je dále Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit:

a) pokud Objednatel vstoupil do likvidace; a/nebo

b) pokud se vzhledem k okolnostem jeví, že Objednatel svým závazkům vyplývajícím ze Smlouvy nedostojí (např. při prodlení Objednatele se zaplacením jiných závazků).

14.6 Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn odstoupit od sjednané Licence a/nebo Sublicence dle čl. IX. VOP (s účinky ex nunc), pokud Objednatel užívá Autorské dílo a/nebo Autorské dílo třetí osoby v rozporu s Licencí a/nebo Sublicencí sjednanou v čl. IX. VOP. Odstoupení od Licence a/nebo Sublicence musí být učiněno písemně a doručeno Objednateli. Odstoupením dle tohoto bodu 14.6 VOP zaniká Licence a/nebo Sublicence udělená Zhotovitelem Objednateli v plném rozsahu.

14.7 V případě ukončení trvání Smlouvy před provedením Díla dle Smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě 30 dnů od ukončení trvání Smlouvy, přičemž

a) Zhotovitel především předá Objednateli veškerá plnění sjednaná dle Smlouvy, která do ukončení trvání Smlouvy dokončil, pokud mu byla (nebo bude) za tato plnění poskytnuta Objednatelem úhrada plynoucí ze Smlouvy, či mají být poskytnuta Objednateli bezplatně;

b) Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré nedoplatky za řádné plnění Zhotovitele, na které Zhotoviteli dle Smlouvy vznikne při ukončení trvání Smlouvy nárok, vč. Nákladů;

zásadně platí, že dílčí plnění Díla řádně poskytnuté ze strany Zhotovitele do doby skončení trvání Smlouvy bude Objednatelem poskytnuto v rozsahu poměrné části sjednané Odměny dle čl. VII. VOP.

14.8 V den ukončení trvání Smlouvy si jsou smluvní strany povinny vrátit a dále jakkoliv neužívat veškeré dokumenty, materiály a/nebo informace, vč. Důvěrných informací a/nebo Podkladů, ať již listinné či zachycené na jiných nosičích, které jí byly druhou smluvní stranou předány v souvislosti se Smlouvou a/nebo patří či mají nějaký vztah k činnosti druhé smluvní strany.

 

XV. Doručování

15.1 Veškerá oznámení vyplývající ze Smlouvy budou písemná a budou předána druhé smluvní straně osobně, zaslána elektronickou poštou (e-mailem) s doručenkou (požadavek potvrzení o přečtení), běžnou poštou doporučeně s doručenkou na adresy uvedené v příslušném veřejném rejstříku (pokud nebude smluvní stranou sdělena druhé smluvní straně písemně jiná doručovací adresa), nebo prostřednictvím datové schránky.

15.2 Zaslání jakékoli zprávy elektronickou poštou (e-mailem) se považuje za plnohodnotné zaslání a postačuje jako způsob zaslání písemnosti podle těchto VOP, to vše pouze s výjimkou oznámení o ukončení trvání Smlouvy a/nebo Licence a/nebo Sublicence, a/nebo uplatnění sankcí dle těchto VOP, které musí být předány druhé smluvní straně osobně, zaslány běžnou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. E-mail se považuje za doručený zobrazením zprávy o přečtení ze strany příjemce nebo 3. den po odeslání, nebude-li zpráva o přečtení doručena odesílateli e-mailu do 2 týdnů ode dne odeslání. Písemnost se považuje za doručenou v okamžiku převzetí adresátem nebo v případě, že ji adresát nepřevzal (zásilka se vrátí jako nevyžádaná, adresát bude na uvedené adrese neznámý či bude přestěhován bez uvedení nové adresy apod.) bez ohledu na důvod nepřevzetí, 3. pracovním dnem po jejím odeslání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že smluvní strana odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti. Bude-li oznámení doručováno vícerými způsoby doručení, považuje se oznámení za doručené ke dni, který nastal nejdříve.

 

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Tyto VOP jsou platné od 1.1.2024 a nahrazují předchozí znění VOP.

16.2 Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pro případ sporů vyplývajících ze Smlouvy smluvní strany sjednávají jurisdikci českých soudů, s prorogační doložkou pro soudy dle sídla Zhotovitele.

16.3 Zhotovitel je oprávněn k provádění Díla na základě živnostenského oprávnění a činnost Zhotovitele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

16.4 Je-li některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

16.5 Není-li uzavřena písemná Smlouva, je Smlouva archivována u Zhotovitele v elektronické podobě a není přístupná. Zhotovitel vydá jedno vyhotovení Smlouvy Objednateli formou přijetí návrhu Objednatele dle bodu 3.4 VOP elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu Objednatele.

 

Za společnost idealvision s.r.o. schválil Radek Forman, DiS., jednatel společnosti

 

 

Přejít nahoru